Planontwikkeling Reeshof Dongewijk (Oegstgeestraat)

0
393

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken rondom het plan van WonenBreburg om drie appartementencomplexen te bouwen aan de Oegstgeeststraat. Het aangepaste bestemmingsplan dat deze ontwikkeling mogelijk maakt, lag ter inzage en is in juli 2018 is onherroepelijk geworden. Op 10 december aanstaande starten de eerste voorbereidende werkzaamheden.

De gemeente heeft de afgelopen tijd gewerkt aan de plannen om de grond klaar te maken voor de bouw en het ontwerp voor de openbare ruimte. In dit ontwerp staat aangegeven waar ruimte komt voor groen, spelen en parkeren en is in concept gereed. Vanwege de prioriteit aan het bouwrijp maken van de grond, wordt het definitiefontwerpinhetvoorjaarvan2019vastgesteld.Ervolgtnogeensessiemetgeïnteresseerden overde exacte keuzes voor speelvoorzieningen in het nieuwe plan.

Start voorbereidende werkzaamheden

De planning is om maandag 10 december te starten met de werkzaamheden. Er wordt riolering aangelegd en er komen infiltratievoorzieningen voor regenwater. Het bouwterrein wordt afgesloten met bouwhekken.
Aan de westzijde van het terrein, ter hoogte van de verkeersdrempel, wordt een bouwinrit gemaakt (zie pijl op de tekening achter op deze brief). Het fietspad wordt tijdens de werkzaamheden (deels) afgesloten. De fietsers worden omgeleid. De woningen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. WonenBreburg informeert u later over de exacte invulling van de bouwwerkzaamheden en de planning. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn de eerste werkzaamheden eind december klaar.

Informatieavond

In januari 2019 organiseert WonenBreburg een informatieavond waarin zij u informeren over de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. Voor de start van de bouw van de appartementen, komt een onafhankelijk expertisebureau op bezoek bij woningen binnen een straal van vijftig meter van de bouwontwikkeling. Zij maken een rapportvan schades dieop ditmoment aanwezigzijn. Het doel is om voor de bouwvak in 2020 de appartementen op te leveren.

Hondenlosloopplaats

Naar een idee van omwonenden, vertegenwoordigd in de klankbordgroep, komt er een tijdelijke hondenlosloopplaats op het braakliggendestuk van het bouwgebied. Hiervan heeft u al een informatiebrief ontvangen. De planning is omdeze voor de kerstvakantie aan te leggen.

Straatnaam

De straatnamencommissieheeft onlangs een voorlopigestraatnaamtoegekend: Overloonstraat. Het besluit voor de straatnaam ligt tot 29 november a.s. ter inzage. Als er geen bezwaren zijn, wordt de naam 12 december definitief.Meer informatievindtu op www.overheid.nl

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen, dan kunt u contact opnemen met Marco Klessens van de gemeente Tilburg. Hij is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 – 542 83 86 en per e-mail marco.klessens@tilburg.nl.

Voor vragen tijdens de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met Ron de Neijs van de gemeente Tilburg. Hij is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via telefoonnummer 06 – 243 45 571 en per e-mail ron.de.neijs@tilburg.nl