Omgevingsdialoog Werklandschap Wijkevoort van start (REESHOF)

0
203
Foto; Yne Sweep, Focus op Reeshof

Digitale informatieavond op donderdag 18 juni 2020 van 19:00-21:00 uur

De gemeente Tilburg wil ten zuidwesten van Tilburg een nieuw bedrijventerrein realiseren. Het wordt een duurzaam en energieneutraal terrein van maximaal 80 hectare groot.
De toekomstige (vooral logistieke) bedrijven moeten zoveel mogelijk opgaan in de groene omgeving. Daarnaast komen er in het gebied ook recreatiemogelijkheden.
Zo ontstaat een goede balans tussen biodiversiteit, bedrijvigheid, recreatiemogelijkheden en economische ontwikkeling. Voor deze ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig. Voordat de procedure hiervoor kan starten, presenteert de gemeente als initiatiefnemer de plannen aan de omwonenden en geïnteresseerden (een zogenoemde omgevingsdialoog). Het doel van de omgevingsdialoog is om opmerkingen over de plannen te
inventariseren en waar mogelijk te verwerken in het ontwerp-bestemmingsplan. In deze tijd is het organiseren van een informatieavond niet mogelijk vanwege de quarantainemaatregelen. Daarom presenteert de gemeente de plannen online. Als alle reacties verwerkt zijn, kan eind 2020 de bestemmingsprocedure starten.

Eerdere besluitvorming

Tilburg is samen met Waalwijk een logistieke topregio in Nederland en Europa. In februari 2018 is het Masterplan Werklandschap Wijkevoort vastgesteld door de gemeenteraad. In de afgelopen jaren is gewerkt aan de uitwerking van de plannen. Het planteam met daarin bewoners, bedrijven, de Uilenwerkgroep en wijkraad Reeshof is om advies gevraagd over het Groenblauwe Raamwerk van Wijkevoort. Ook is met provincie, gemeente Gilze en Rijen en het waterschap gesproken over de plannen. Regionaal is afgesproken om op de locatie Wijkevoort ruimte te bieden aan grootschalige (logistieke) bedrijfskavels waardoor bestaande en nieuwe bedrijven betere ontwikkel- en groeimogelijkheden krijgen. Het
doel hiervan is groei van de Tilburgse en regionale economie en meer werkgelegenheid.
U vindt het masterplan, het Groenblauwe raamwerk en het collegebesluit over toekomstbestendige werklocaties op de site van de gemeente: www.tilburg.nl/wijkevoort.

Omgevingsdialoog

In verband met de quarantainemaatregelen die momenteel van kracht zijn, is het niet toegestaan om in grote groepen fysiek bij elkaar te komen. De omgevingsdialoog vindt dus online plaats. Omdat we veel belangstelling verwachten en de plannen omvangrijk zijn, zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd. Afhankelijk van uw belang of interesse kunt u ervoor kiezen om alle of slechts enkele bijeenkomsten te volgen. Op deze manier
hopen wij u zo volledig mogelijk te informeren.

Algemene presentatie Wijkevoort
donderdag 18 juni van 19.00 – 21.00 uur (digitale inloop vanaf 18.30)
In deze eerste, algemene sessie wordt het doel van de ontwikkeling geschetst (nut en noodzaak) aan de hand van het masterplan uit 2018. Daarnaast is er een korte terugblik op de voorgeschiedenis; welke besluitvorming is er al geweest en met wie heeft de gemeente de plannen tot nu toe voorbereid en afgestemd. Ook de huidige stand van zaken, de planning en bestemmingsplanprocedure worden toegelicht.
Let op: De informatie op deze avond is algemeen van aard en dus op hoofdlijnen. Bent u geïnteresseerd in de deelonderwerpen, dan kunt u daarnaast ook deelnemen aan de presentatie van de deelthema’s. In de weken daarna worden drie aanvullende themasessies georganiseerd. Afhankelijk van het aantal deelnemers bepalen we op welke manier we deze sessies zo goed mogelijk kunnen laten plaatsvinden.
In de themasessies willen we graag de dialoog voeren over het betreffende thema. Het voeren van een dialoog legt beperkingen op aan het aantal deelnemers. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen bepalen we de vorm van de sessie. Mogelijk dat we rond de aangegeven data ook nog een extra sessie organiseren of aanvullend op de digitale sessie nog een extra (analoge) sessie gaan organiseren. Na uw aanmelding ontvangt u daarover 48 uur voorafgaand aan de sessie definitief bericht.

• donderdag 25 juni van 19.00 – 21.00 uur (digitale inloop vanaf 18.30)
Themasessie Nut & noodzaak Wijkevoort
Welke toegevoegde economische waarde heeft Wijkevoort op de lokale en regionale economie? Wat is de nut & noodzaak? Welke effecten heeft de komende recessie op de ontwikkeling? Hoe selecteert de gemeente nieuwe bedrijven en zorgt ze ervoor dat de toekomstige bedrijven ook daadwerkelijk economisch iets toevoegen? Dit soort vragen komen in deze themasessie uitgebreid aan de orde.

• maandag 29 juni van 19.00 – 21.00 uur (digitale inloop vanaf 18.30)

Themasessie Effecten van Wijkevoort
Welke effecten heeft de komst van Wijkevoort op het verkeer, geluids-/geuroverlast en luchtkwaliteit (stikstof)? Wat betekent het voor de omliggende natuur en de dieren die nu in het gebied leven?

• donderdag 2 juli van 19.00 – 21.00 uur (digitale inloop vanaf 18.30)

Themasessie Ontwerp en duurzaamheid Wijkevoort
Tijdens deze sessie wordt de bestemmingsplankaart toegelicht. Hoe komt Wijkevoort er uit  zien? Hoe hoog en groot worden de gebouwen? Zijn er al ontwerpen? Hoeveel groen wordt er toegevoegd en welke nieuwe recreatiemogelijkheden komen er in het gebied? De duurzaamheidsambities op het gebied van ecologie, water, klimaat en energie komen in deze sessie ook aan bod.
Tot slot zal er op dinsdag 7 juli nog een afsluitende presentatie worden gegeven waarin we u een terugkoppeling geven over de gehouden omgevingsdialoog en de vervolgstappen.
• Afsluitende presentatie omgevingsdialoog Wijkevoort

dinsdag 7 juli van 19.00 – 21.00 uur (digitale inloop vanaf 18.30)

Hoe kunt u deelnemen?
U kunt dus een of meerdere bijeenkomsten online bijwonen, op welke wijze dat kan leggen we hieronder uit. Bijwonen van de Algemene presentatie Wijkevoort op donderdag 18 juni a.s. Voor de Algemene presentatie Wijkevoort op 18 juni a.s. vindt u vanaf 17 juni a.s. een link op de website van de gemeente www.tilburg.nl/wijkevoort.
Als u op deze link klikt wordt u vanzelf doorgestuurd naar de presentatie. Aanmelden voor deze presentatie is niet nodig. Via de website kunt u vooraf ook al uw eventuele
vragen indienen tot 48 uur voorafgaand aan de bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst is er ook gelegenheid om uw vragen digitaal in te dienen. Of we alle vragen kunnen behandelen is afhankelijk van het aantal vragen en de aard van de vragen. We gaan de vragen bundelen en op onderwerp/thema bespreken.

Bijwonen van de themasessies

Voor de themasessies moet u zich vooraf aanmelden. Na afloop van de algemene presentatie op 18 juni a.s. is op de website van de gemeente www.tilburg.nl/wijkevoort een aanmeldformulier te vinden. Aanmelden is
mogelijk tot 48 uur voor aanvang van de themasessie. Via de website kunt u vooraf ook al uw eventuele vragen indienen. Tijdens de bijeenkomst kunt u digitaal uw vragen stellen. Of we alle vragen kunnen behandelen is afhankelijk van het aantal vragen en de aard van de vragen. We gaan de vragen bundelen en op onderwerp/thema bespreken.

Bijwonen van de Afsluitende presentatie Omgevingsdialoog Wijkevoort op 7 juli a.s.
Voor deze presentatie vindt u vanaf 6 juli a.s. een link op de website van de gemeente
www.tilburg.nl/wijkevoort. Als u op de link klikt wordt u vanzelf doorgestuurd naar de presentatie. Aanmelden voor deze presentatie is niet nodig.

Kunt u niet digitaal deelnemen?
Kunt u niet deelnemen aan de digitale bijeenkomst(en), dan bieden we u de volgende mogelijkheden:
1. U kunt voorafgaand aan de avond vragen insturen die we kunnen meenemen in de presentatie. Deze vragen kunt u via een formulier op www.tilburg.nl/wijkevoort insturen, uw vraag is ook welkom via de mail
(merel.makhija@tilburg.nl) of post. Voor de 1e bijeenkomst ontvangen we de vragen per post graag uiterlijk 16 juni a.s.. Het adres is:
Gemeente Tilburg
Afdeling PPI, t.a.v. Merel Makhija
Antwoordnummer 300 (geen postzegel nodig)
5000 WB Tilburg

2. U kunt de presentatie na afloop van de bijeenkomst terugkijken via www.tilburg.nl/wijkevoort.
3. U kunt contact opnemen met projectondersteuner Merel Makhija als u telefonisch in gesprek wilt met de gemeente over Werklandschap Wijkevoort. Zij plant dan een afspraak in met de projectleider. Merel is bereikbaar via 06 – 50 08 00 27 en per e-mail merel.makhija@tilburg.nl.

Meer informatie

Alle informatie over Wijkevoort vindt u op: www.tilburg.nl/wijkevoort. Raadpleeg deze pagina regelmatig, omdat nieuwe informatie op deze site wordt geplaatst na verzending van deze brief en gedurende deze omgevingsdialoog.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Merel Makhija. Zij is bereikbaar via 06 – 50 08 00 27 en per e-mail merel.makhija@tilburg.nl.