Bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort in behandeling bij Raad van State

0
88
wijkevoort in gemeenteraad

Op 15 november 2021 heeft de gemeenteraad van Tilburg het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort
vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen tot 7 februari jl. Tegen het bestemmingsplan zijn vervolgens 11 beroepen ingesteld bij de Raad van State. De gemeente Tilburg heeft de beroepen inmiddels ontvangen en moet voor 14 april a.s. hierop reageren met een verweerschrift.

Daarna plant de Raad van State een zitting waar de indieners hun beroep toelichten, de gemeente licht dan ook het raadsbesluit toe.
Er is nog geen datum bekend waarop deze zitting plaatsvindt. Maar vanwege de drukte bij de Raad van State schatten zij in dat de zitting pas in het najaar plaatsvindt. Minimaal 6 weken na de
zitting volgt dan een uitspraak van de Raad van State. De Raad van State kan het bestemmingsplan vernietigen
of de gemeente opdracht geven om het bestemmingsplan aan te passen. Als de Raad van State alle beroepen
verwerpt is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Raadsinformatiebijeenkomst
Momenteel verkent de gemeente in opdracht van de gemeenteraad ook de haalbaarheid van een campusprofiel. Het college wil Wijkevoort graag als campus ontwikkelen. Waarbij bedrijven ondernemen, maar ook samen met kennis- en onderwijsinstellingen werken aan de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen,
innovaties en het verduurzamen van hun bedrijfsprocessen. Nog voor de zomer volgt hierover een raadsinformatiebijeenkomst. Het streven is om het campusmodel en de ontwikkelstrategie in het najaar van
2022 aan de gemeenteraad voor te leggen. Dan neemt de raad hierover een besluit.

Werkzaamheden natuurcompensatie
Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden van de natuurcompensatie gestart. De gemeenteraad besloot al
eerder dat deze werkzaamheden zo snel mogelijk moeten plaatsvinden zodat de diverse diersoorten meer tijd
om hebben om zich te vestigen in hun nieuwe leefgebied. Het gebied ten westen van Klein Tilburg wordt
ingericht als leefgebied voor steenuil, kerkuil en andere soorten. Op dit moment volgen we al de weidevogels
in het gebied. Aan de Hultenseweg komen binnenkort vleermuiskasten op palen, kunstmatige huismus- en
zwaluwnesten (zogenaamde tillen) Zodra alle kasten en nesten er staan start ook hier de monitoring om te zien
of ze in gebruik worden genomen. De vleermuispaalkasten krijgen een sensor waarmee de kasten live te volgen
zijn. Ook de noodzakelijke bodemonderzoeken zijn bijna afgerond. In de onderzoeken wordt gezocht naar
verontreinigingen in grond- en grondwater die gesaneerd moeten worden en naar niet-gesprongen explosieven
uit de Tweede Wereldoorlog. De bodem wordt ook onderzocht op geschiktheid voor het toekomstige gebruik.

Na de zomer start het verleggen van de Groote Leij. De stroom schuift 80 meter op richting het noorden. De
Leij wordt onderdeel van een 200 meter brede strook van groen en water (ecologische verbindingszone) rond
Wijkevoort. Over deze werkzaamheden volgt binnenkort nog meer informatie.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Robert-Jan Brunnekreeft van de gemeente
Tilburg. Hij is bereikbaar via email: robert-jan.brunnekreeft@tiburg.nl of via telefoonnummer 06-29636934.