Bestemmingsplan Reeshof Stationsgebied 2013, 1e herziening (Kronenbergstraat)

0
651
Het betreft het gebied (groenstrook) aan de rechterzijde tot het Koewachtpad bij station Reeshof

Zienswijzen indienen van maandag 23 oktober tot en met maandag 4 december 2017
De gemeente heeft een verzoek ontvangen voor de bouw van 78 sociale huurappartementen aan de Kronenbergstraat. Het perceel ligt naast de voetbalvelden van SV Reeshof tussen het Koewachtpad en Ketelhavenstraat. Het bouwplan past niet in het huidige bestemmingsplan. De gemeente wil meewerken aan het bouwplan en is een procedure gestart voor de herziening van het bestemmingsplan. Dit betekent dat iedereen zienswijzen (reacties) kan indienen op het ontwerpbestemmingsplan.

Beschrijving bouwplan
De appartementen worden gebouwd in twee bouwblokken in vier lagen met een maximale bouwhoogte van 14,50 meter. Tussen de blokken komt een toegangsweg naar het parkeerterrein. De benodigde parkeerplaatsen worden binnen het plangebied aangelegd. Rondom de gebouwen wordt openbaar groen aangelegd.

Procedure burgerparticipatie [direct] omwonenden
In mei was er een inloopavond. Tijdens deze avond zijn de plannen gepresenteerd, konden vragen worden gesteld en kon u uw reactie vermelden op de aanwezige reactieformulieren. Tijdens een bewonersavond in juli zijn de eerdere reacties besproken. Deze hadden vooral te maken met parkeren, de verkeersafwikkeling en de bouwhoogte van het plan. De reacties en het antwoord van de gemeente zijn ook als bijlage opgenomen bij de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan.

Klankbordgroep
De gemeente en TBV Wonen vinden het van belang om betrokkenen te informeren over en te betrekken bij de planvorming. Daarom wordt er een klankbordgroep samengesteld. Dit is een soort ‘werkgroep’, bestaande uit omwonenden en/of andere betrokkenen bij de planontwikkeling. Het doel is om informatie uit te wisselen over het project en met elkaar te sparren over bepaalde (ontwerp)vraagstukken om uiteindelijk te komen tot een
inrichtingsplan van het project. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Bram van Dorp via het telefoonnummer 06 50 53 97 83.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is van maandag 23 oktober tot en met maandag 4 december 2017 te bekijken op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.0855.BSP2017005-b001) en in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181 (hoek Gasthuisring). Zonder afspraak kunt u in de Stadswinkel terecht op maandag, woensdag en vrijdag van 8 tot 18 uur en op dinsdag en donderdag van 8 tot 20 uur. Als u een toelichting wilt, dan kunt u een afspraak maken. Een afspraak maakt u
via www.tilburg.nl of door te bellen naar 14 013 (lokaal tarief).
Tijdens de genoemde termijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH
te Tilburg, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Reeshof Stationsgebied 2013, 1e herziening (Kronenbergstraat)’. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 013 542 94 33. Ook is het mogelijk om via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen uw zienswijze digitaal in te dienen.