Plan voor tijdelijke flexwoningen bij sportvelden Bijsterveldenlaan

0
837

Tilburg groeit. Samen met de woningcorporaties staat de gemeente voor de grote uitdaging om voldoende nieuwe woningen te realiseren. In de periode tot 2040 zijn er in totaal 25.000 nieuwe woningen nodig. In de periode 2020 – 2024 willen de woningcorporaties 1.500 huurwoningen bouwen. Omdat er weinig plannen zijn voor 1- en 2 persoonshuishoudens wil de gemeente hiervoor een inhaalslag maken. Op vier locaties in de stad komen flexwoningen. Dat zijn gebouwen met kleine, sociale huurappartementen die ongeveer 15 jaar blijven staan.

Locatie Bijsterveldenlaan

In het afgelopen jaar heeft de gemeente samen met de woningcorporaties gezocht naar locaties waar op korte
termijn flexwoningen kunnen komen. Daarbij is gekeken naar een aantal voorwaarden. Zo is de gemeente meestal eigenaar van de grond. Bouwen is er mogelijk in combinatie met het verkeer, het groen en andere plannen in de omgeving. Een van de locaties is de Bijsterveldenlaan (nabij de sportvelden). De gemeente gaat
de komende periode samen met de woningcorporaties het plan voor ongeveer 150 appartementen uitwerken.

De uitwerking van de plannen gebeurt in overleg met een klankbordgroep die bestaat uit de wijkraad en vertegenwoordigers van bewoners, bedrijven en organisaties uit de directe omgeving van de locatie.

Wie wordt uw nieuwe buur?

De flexappartementen zijn voor huurders van de corporaties. Daarbij kan het gaan om jongeren, studenten, mensen die uitstromen uit een zorginstelling (zoals SMO Traverse, RIBW, Prisma of Amarant), mensen met een verblijfsstatus (voormalige asielzoekers) en spoedzoekers. Onder die laatste categorie vallen mensen die
bijvoorbeeld na een scheiding of faillissement dringend op zoek zijn naar woonruimte. De mensen die vanuit een zorginstelling doorstromen hebben succesvol hun zorgtraject doorlopen.
Zij zijn weer toe aan zelfstandig wonen.

Klankbordgroep

In de eerste helft van 2022 wordt er een plan uitgewerkt. Er komt een klankbordgroep die bestaat uit enkele bewoners, vertegenwoordigers van bedrijven en andere organisaties in de omgeving, de woningcorporatie en de gemeente. In de klankbordgroep wordt gesproken over het ontwerp van het gebouw, hoe het beheer geregeld wordt (bijvoorbeeld met een huismeester of een begeleider), het verkeer en parkeren. De klankbordgroep heeft een adviesrol voor de gemeente. De gemeente beslist uiteindelijk over de plannen.

Wilt u meedenken in de klankbordgroep Flexwonen Bijsterveldenlaan, dan kunt u dit voor maandag 21 februari a.s. aangeven via flexwonen@tilburg.nl.
Geef in uw mail aan of u bewoner bent of een andere rol heeft en waarom u graag wilt meedenken. Bij teveel aanmeldingen maakt de gemeente een selectie. U krijgt hierover uiterlijk begin maart bericht. In maart en april komt de klankbordgroep ongeveer 3 keer bij elkaar.

Informatieavond
Zodra duidelijk is hoe het ontwerp van het gebouw er uit komt te zien en wie de nieuwe bewoners worden organiseren de gemeente en de woningcorporatie een informatieavond. Deze avonden vinden in mei en juni plaats. Op deze avonden wordt het plan toegelicht aan alle geïnteresseerden en is ruimte voor opmerkingen en vragen.
Deze worden meegenomen bij de verdere uitwerking.

Planning

In de eerste helft van 2022 wordt het plan voor het gebouw verder uitgewerkt, met de klankbordgroep besproken en toegelicht tijdens een informatieavond. Rond de zomer van 2022 neemt de gemeente een definitief besluit over het plan. In het najaar start het aanvragen van de omgevingsvergunning. De vergunning komt dan ook formeel ter inzage te liggen. Bezwaar maken is dan mogelijk. In 2023 start de bouw van de woningen. Flexwoningen bestaan uit kant-en-klare modules / halffabricaten. Iedere locatie kan binnen enkele
maanden klaar zijn voor gebruik.
Op www.tilburg.nl/flexwonen vindt u een overzicht van meest gestelde vragen en antwoorden over flexwoningen.

Meer informatie?
Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met projectleider Irene Houtsma van de
gemeente Tilburg. Zij is bereikbaar via het mailadres flexwonen@tilburg.nl.