Industrieplan Wijkevoort maakt ons ongezonder

0
194
Foto; Yne Sweep, Focus op Reeshof

 

Tilburg/Reeshof, 18 juni 2020, Actiegroep Reeshof aan Zet

Tilburg in Nederland dé logistieke hotspot nummer 1! B&W van Tilburg wil dat koste wat het kost zijn en blijven. Dus, we schuiven ondanks onze hoge klimaatambities, wéér een groengebied plat voor die mateloze ambitie. Fijn voor de ego’s van bestuurders, maar er hangt een onaanvaardbaar hoog prijskaartje aan: de gezondheid van onszelf, onze kinderen, en onze familie en vrienden. En is gezondheid niet ons grootste goed?

De gemeente laat ronkende rapporten opstellen dat Wijkevoort en logistiek zo goed is voor ons, de burgers. Dat het ons ziek maakt hoor je de gemeente niet over. En dat in een tijd waarin de raad, de burgemeester en alle wethouders zeggen dat gezondheid nummer 1 is. Snapt u het nog?

Wat de gemeente niet liet ronken is de inhoud van de Milieu-Effect-Rapportage (MER) Wijkevoort. Tot op de dag van het schrijven van deze notitie was de concept-MER niet beschikbaar. Hoe kan een burger zich goed voorbereiden op een omgevingsdialoog zonder een MER? Dat zijn ook geen documenten, als je beschikbaar komen, om zo even snel tot je te nemen. Dat vereist tijd.

En nog iets: De titel van het bestuursakkoord van het zittend bestuur is “Gezond en Gelukkig in Tilburg”. Dus niet: “Ziek en Ongelukkig in Tilburg!” Maar dat laatste ligt dichter bij de realiteit als we doorgaan op een letterlijk doodlopende weg van opofferen van mensen en natuur aan de oude economie. De coronacrisis heeft ons geleerd dat mensen en natuur elkaar moeten versterken. We kunnen en moeten niet terug naar “normaal”, want “normaal” was het probleem, en “normaal” heeft de grote verspreiding van corona veroorzaakt. En de aantasting van natuur en milieu.

Bovenstaande is gepubliceerd in de Focus op Reeshof van 1 juli 2020 hieronder het verdere relaas:

De feiten:

  • Milieucategorie. Industriegebieden zijn geclassificeerd in milieu-categorieën. Het industrieplan Wijkevoort is geclassificeerd als milieucategorie 4.2. Die categorie staat zware vervuilende industrie toe. Voorbeelden van milieucategorie 4 industrieën zijn bewerkingsfabriek vleesafval, visverwerkingsbedrijf, groenten- en fruitconserveringsfabriek, melkproductenfabriek, zetmeelfabriek, mengvoeder, vervaardiging azijn en kruiden, bierbrouwerij, tabaksverwerkingsindustrie, lederfabriek, vervaardiging pulp, smeeroliënfabriek, verf- en lakfabriek, farmaceutische grondstoffenfabriek, betonfabriek, gipsfabriek (https://nl.wikipedia.org/wiki/Milieucategorie)

 

Zodra 4.2 wordt toegekend aan het plangebied Wijkevoort zijn de inwoners en omringende dorpen en wijken overgeleverd aan gezondheidsrisico’s en wordt het milieu onherroepelijk zwaar belast. De gemeente Tilburg probeert dit te maskeren en presenteert Wijkevoort als een “duurzaam” “energieneutraal” en “groen” werklandschap. Dat klinkt heel milieuvriendelijk maar 4.2 is per definitie niet milieuvriendelijk. De gemeente wil het accent op logistieke bedrijven leggen. Maar wat gebeurt er als de markt veranderd en die bedrijven geen extreem grootschalige kavels meer nodig hebben? Sowieso hebben ook logistieke bedrijven de nodige directe en indirecte milieueffecten, vooral samenhangend met verkeersbewegingen.

 

  • Industrie in landelijk gebied. Het landschap en het buitengebied staan onder druk. Er is schaarste aan ruimte. Daarom moet je zorgvuldig met die schaarse ruimte omgaan. Het college van rijksadviseurs heeft adviezen afgegeven als het gaat om de aanleg van grootschalige logistieke complexen. Niet in weilanden, geen greenfields opofferen. Niet doen. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de noodklok geluid en in het kader van de Nationale Omgevingsvisie is de discussie ook duidelijk: geen logistieke dozencomplexen meer in het landelijk gebied.
Het industrieplan Wijkevoort is alles wat een plan niet zou moeten zijn: verkeerde plaats, verkeerde tijd, verkeerde invulling. Het is daarom niet verbazingwekkend dat een vorige regering een voorloper van Wijkevoort in de ijskast had gedaan met de opmerking: te kwetsbaar gebied voor industriële ontwikkeling. De gemeente Tilburg heeft dat plan weer uit de ijskast gehaald en het zelfs nog groter gemaakt. Het is een plan van de oude “rupsje nooit-genoeg”-economie. Als de nationale omgevingsvisie nu al als toetsingskader zou worden gebruikt, zal Wijkevoort afgeserveerd worden. Om heel doorslaggevende redenen. En het is nog niet te laat!

 

Experts wijzen op de gevaren van smog. Vorig jaar werd in een bepaalde periode opgeroepen om binnen te blijven, omdat de smog de luchtwegen direct aan zou tasten. https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3043564/longarts-waarschuwt-binnen-te-blijven-smog-is-nu-zo-erg-dat-luchtwegen-worden-aangetast

De aanleg van Wijkevoort zal leiden tot 5,5 miljoen extra verkeersbewegingen per jaar! Tilburg en omgeving krijgt daardoor een nóg slechtere luchtkwaliteit. Wijkevoort ligt ook precies verkeerd. Met de overheersende westenwinden wordt de vervuiling over de wijk Reeshof geblazen, een wijk met 45.000 bewoners. En de groter wordende files rond de Reeshof leiden ook tot meer uitstoot. De gemeente kan weinig of niets hier tegen doen. Het omzetten van vervuilende vrachtwagen dieselmotoren in minder vervuilende motoren is rijks- en EU beleid, niet iets waar de gemeente veel invloed op heeft. Conclusie: de aanleg van Wijkevoort resulteert in meer longzieken en – doden. En wat de bedrijven extra gaan uitstoten is onbekend. Maar het gaat om bedrijven in maximaal milieucategorie 4.2, en dat is hoog qua milieuaantasting. Het zal zeker een negatief effecten hebben op de klimaatdoelen en de luchtkwaliteit van Tilburg, Gilze-Rijen en Hulten.

 

Een kaart van temperaturen van Tilburg en omgeving ziet er alarmerend uit, maar het gebied Wijkevoort is blauw: een lagere temperatuur. Wijkevoort helpt de stad en de Reeshof af te koelen gedurende hete dagen. En we hebben niet veel meer van die koelere gebieden! De aanleg van Wijkevoort, 80 ha aan asfalt en beton, leidt tot een geschatte temperatuursverhoging van 2 C, zelfs als de industrieterrein “groen” wordt. Dat is bijzonder veel, wetend dat de temperatuur in Nederland snel aan het oplopen is, zoals we allemaal kunnen constateren. Geen winters meer, en in het voorjaar hebben we watertekort en erg hete dagen. Een extra hitte-eiland in de omgeving, zal leiden tot een warmere Reeshof en een warme binnenstad. Gevaarlijk voor mensen met een slechtere gezondheid. Herinnert u zich de krantenartikelen nog over de vele doden in steden in bijvoorbeeld Frankrijk? Die kant gaan we hier ook op. Tilburg was in 2018 al de warmste stad in West-Europa. Onvoorstelbaar, maar waar.

 

  • Brandhaard van virussen en bacteriën. Er is een gerede kans dat Tilburg een van de ergste coronabrandhaarden in Nederland is geworden vanwege de slechte luchtkwaliteit. De eerste coronagevallen in Nederland kwamen uit de as Waalwijk – Tilburg. De Wereldbank en de Vrije Universiteit van Amsterdam stellen in een recent uitgebracht rapport dat er in elk geval een statistisch verband is tussen Covid-19 en de concentratie van fijnstof. De studie legt voor elke Nederlandse gemeente het aantal coronabesmettingen naast de concentratie fijnstof in de lucht. Een en ander wordt nu verder onderzocht. Het is interessant dat de onderzoekers aannemelijk maken dat niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, Italië en Spanje besmetting eerder gerelateerd lijkt te zijn aan luchtvervuiling dan aan dichtheid van de bevolking – https://www.ad.nl/binnenland/corona-blijkt-stuk-harder-toe-te-slaan-in-gebieden-met-intensieve-veehouderij~a21d0df6/

En nog iets: Herinnert u het jaar 2007 toen we werden afgeraden om buiten te fietsen of wandelen omdat een deel van de Reeshof en Hulten in de cirkel van met Q-koorts besmette bedrijven lag? Overheden hebben Q koorts schromelijk onderschat, resulterend in duizenden zieken. https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3159700/hoe-q-koorts-in-2007-eerst-niet-werd-gezien-en-later-schromelijk-werd-onderschat-dossier

Conclusie: de aanleg van industrieterrein WIjkevoort zal voor bewoners in Wijkevoort, Reeshof, Hulten, Gilze-Rijen en Tilburg een hoger risico creëren om ziek te worden van virussen en bacteriën. Het immuniteitssysteem zal verder worden aangetast en dat resulteert in grotere kwetsbaarheid. We worden nog meer een brandhaard van virussen en bacteriën.

 

  • Verstening. Tilburg en directe omgeving is in hoge mate versteend. Er is weinig landelijk gebied en groen over om te recreëren, te ontspannen en te bezinnen. Er is een directe correlatie tussen de aanwezigheid van groen en de mentale en fysieke gezondheid van mensen: hoe meer groen, hoe gezonder bewoners van steden. Zie nfhfoundation.com
De aanleg van Wijkevoort resulteert in een aanzienlijke toename van verhard oppervlak, vermindering van landelijk gebied, en een reductie van recreatiegebied in de directe omgeving van de stad en de wijk de Reeshof. De aanleg van groen door de gemeente om de aantasting van biodiversiteit te compenseren (beter, te maskeren) zal niet leiden tot een substantiële verbetering als we een mega-oppervlak aan groen verstenen. Reeshofbewoners zullen minder opties hebben om zich te ontspannen door wandelen en fietsen in de nabije omgeving. Een en ander zal resulteren in een slechtere mentale en fysieke condities van mensen.  Ongezonder en ongelukkiger in Tilburg.

 

  • Tilburg en directe omgeving is in hoge mate verstedelijkt, en vooral tussen Tilburg en Breda is het landelijk gebied in rap tempo aan het verdwijnen. Dat heeft geresulteerd in aantasting van biodiversiteit. Nederland staat onder aan de lijst van EU landen wat betreft biodiversiteit. We hebben geleerd van de coronacrisis dat aantasten van de natuur ook aantasten van onze eigen gezondheid betreft. Boerenland en verspreide bewoning is een biotoop waar veel beschermde soorten zich fijn voelen. De wulp, kievit, patrijs en scholekster bijvoorbeeld houden van weides, akkerranden en agrarische activiteit. Vleermuizen, kerkuilen, zwaluwen en marterachtigen houden juist van schuren en andere gebouwen die je vaak rond boerderijen vindt. En de steenuil is weer gek op hobbyweitjes van schapen en pony’s omdat daar altijd veel insecten zitten.

 

En dan hebben we nog de stikstofdepositie en de effecten op de natuur. De discussie is zeer bekend, en het beleid is erop gericht om stikstof terug te dringen. De aanleg van Wijkevoort zal een negatief effect hebben op de stikstofbalans, en op de omringende EU Natura 2000-gebieden. Hoe gaat de gemeente dat voorkomen? Door nog meer landbouwers uit te kopen? De rekening wordt dan doorgeschoven van één bedrijfstak naar een andere.

 

Er zit een uilenpopulatie en weidevogels en andere beschermde diersoorten in Wijkevoort. Het Wijkerbos en het -meer zijn onderdeel van NatuurNetwerkBrabant. Aanleg van het industriegebied leidt tot aantasting van ecosystemen en populaties en het doorbreek de corridorfunctie van Wijkevoort tussen Natura 2000 gebieden in de omgeving. Het industriegebied vernietigt grotendeels de bestaande natuur. De natuur die daarvoor in de plaats komt is op zijn best schaamgroen. Daarnaast zal de aanleg en het gebruik van industriegebied Wijkevoort tot een aanzienlijke stijging van stikstof-uitstoot leiden. Met alle effecten van dien op de omringende natuur.  Niet doen, dus!

 

  • Landschapsaantasting. Het gebied tussen Tilburg en Gilze-Rijen is de laatste 20 jaar in hoog tempo verstedelijkt. Groene gebieden zijn sterk verkleind en landschappen aangetast. Het plangebied van Wijkevoort biedt nog een landelijk gebied met variatie, en veel vaak kleinschalige werkgelegenheid en zelfs een camping. Voor West-Tilburg is dit gebied en ook het aangrenzende Klein Tilburg van groot belang als “groene long”. Het is een gebied om te ademen voor bewoners van Wijkevoort, de Reeshof, Hulten en Gilze-Rijen. Je vertrekt door een groene zone vanuit de Reeshof en komt door een groene zone naar de Reeshof. De aanleg van industriegebied Wijkevoort zal dat landschap totaal veranderen.

 

De enorme afmeting van de voorziene industriegebouwen van Wijkevoort zullen ons landschap en leefomgeving volledig gaan domineren. Deze gebouwen zijn zo groot dat je het landschap niet meer ziet. Het is bijna niet voor te stellen als je over de Wijkevoort landweggetjes fietst. Er past een volledige woonwijk in zo’n gebouw. Van alle kanten, vanuit de snelweg, de Bredase weg, de weg langs het vliegveld Gilze-Rijen, overal zullen de hoge vierkante gebouwen te zien zijn. Al het streekeigene wordt weggeschoven, vernietigd. Er zal niets meer te genieten zijn. De fiets- en wandelroutes zijn verdwenen, en wat er nog is, is omgeven door megagebouwen. De Reeshof en Hulten zullen verworden tot een “wijk en dorp tussen industriegebieden”. Een soort Moerdijk. Geen aantrekkelijk woonomgeving. En wat gebeurt er daarna? Daarna schuift de industrie verder op naar het nog aanwezige groen. Want dit monster is onverzadigbaar, gevoed door een gemeente die van geen stoppen weet. Want er zullen altijd weer nieuwe bestuurders zijn die eendimensionaal denken en die de gezondheid van mens en natuur worst zullen wezen.

 

  • Industriegebieden kunnen aardig wat overlast veroorzaken. Daarom zijn er ook richtlijnen om buffers tussen industrie en woonwijken te hebben.

 

De omwonenden in de Reeshof van het industriegebied Vossenbergen weten het: een industriegebied kan aardig wat geluidsoverlast veroorzaken. Door de machines in en om de gebouwen, door het af- en aanrijdende vrachtverkeer, door productieprocessen. Milieucategorie 4.2 bedrijven zijn vaak geen “stille jongens”. En de industrie komt dicht bij de bestaande bebouwing te liggen, dus de verwachting is dat omwonenden, inclusief een fiks deel van de Reeshof, het industriegebied zullen zien, horen (vooral in de nacht) en ruiken.

 

 

Conclusie: aanleg van het mega Wijkevoort industriecomplex tast de natuur en de groene omgeving aan en maakt ons letterlijk ziek, het ondermijnt ons immuniteitssysteem verder. En biedt meer kansen om een virus als Corona niet te overleven. Een gemeentebestuur dat om haar burgers geeft, van de coronacrisis heeft geleerd en gezondheid als topprioriteit heeft, gaat niet een “meer van hetzelfde” industriegebied – nota bene in het (bestaande) groen – aanleggen. Gemeentebestuur: stop de planvorming voor industriegebied Wijkevoort en leg prioriteit bij een multifunctionele agrarisch-recreatieve invulling van Wijkevoort.

 

Tenslotte, wilt u de geïnteresseerde bedrijven meedelen dat ze deel gaan uitmaken van de destructie van buitengebied en natuur, en dat dat invloed zal hebben op hun imago? Ook deze vraag willen we graag beantwoord zien.

 

 

Dit Reeshof-nieuws is mogelijk gemaakt door:

Autoverhuur                                    Inqar
Basisschool                                     De Drie Musketiers (Hulten)
Café                                               Café Dongewijk*

Chinees afhaalrestaurant:                Welkom
Installatie bedrijf                             Installatiebedrijf Reeshof *

Kunstgebitten                                 Tandprotheticus Wieggers *

ouderenvereniging                          KBO Reeshof*
Print inkt                                        Cartridge Europe
School                                            Drie Musketiers, Hulten
Senioren Vereniging                        KBO Reeshof *
Schoonheidssalon                           Schoonheidssalon en pedicure Meti *
Speelboerderij                                Vossenberg
Supermarkt                                    Plus Peek*

Tuinafscheiding                               IVRO

Print & Mail                                     KOPAK
Vakgarage                                      Vakgarage Tilburg
Welzijnszorg                                   ContourdeTwern

Zwangerschapsfit                            Zwangerfit Tilburg *

* = In Reeshof gevestigd