Daling aangiften Zeeland-West-Brabant zet verder door

0
100

Tilburg – De geregistreerde criminaliteit in de eenheid Zeeland-West-Brabant daalde ook vorig jaar over de volle breedte. Dat blijkt uit de jaarcijfers van 2016. Naast een forse afname van woninginbraken, overvallen en straatroven, dalen ook de diefstallen van auto’s en bedrijfsinbraken flink. Geweld en diefstallen uit auto’s dalen licht. Het afgelopen jaar telde minder moord- en doodslagzaken. Veel politiecapaciteit ging naar de aanpak van ondermijning. Het optreden hierin als één overheid werpt vruchten af.

Ondermijning

Politiechef Hans Vissers: “De integrale aanpak van ondermijning door intensieve samenwerking tussen meerdere overheidspartners verloopt goed en dat levert ook successen op. Maar de wereld van de ondermijning is omvangrijk en weerbarstig en de grote inspanningen van dit moment zullen we de komende jaren verder intensiveren. De focus ligt op de aanpak van de hennepteelt, de vervaardiging van synthetische drugs en het witwassen van geld. Grote criminelen die zich onaantastbaar waanden werden het afgelopen jaar succesvol aangepakt, criminele netwerken werden overhoop gehaald en vermogen afgepakt. De criminele motorclubs (OMG’s) lijden merkbaar onder de grote aandacht en de acties van politie en andere overheidspartners.” Wekelijks vonden invallen en andere interventies plaats, waarbij illegale goederen zoals drugs en wapens in beslag werden genomen, personen werden aangehouden, vergunningen werden ingetrokken, panden werden gesloten en soms grote hoeveelheden geld in beslag genomen. Er werd conservatoir beslag gelegd op € 14,3 miljoen crimineel vermogen. Naast vele onderzoeken tegen individuele en groepen criminelen, gingen 12 grootschalige onderzoeken tegen grote criminele netwerken van start.

Moord en doodslag

In 2016 waren 9 slachtoffers te betreuren als gevolg van moord en doodslag. Hoewel het heftige geweld in de criminele wereld niet merkbaar minder was, daalde daarmee het aantal doden als gevolg van crimineel geweld met 8 ten opzichte van 2015. Vijf van de 9 zaken hadden een directe link met criminaliteit en in de meeste gevallen werden vuurwapens gebruikt. Onder meer was er sprake van een ripdeal en een liquidatie. De zaken van de overige 4 slachtoffers speelden zich af in de relationele sfeer. Diverse zaken zijn opgelost, een aantal onderzoeken naar deze misdrijven loopt nog.

Hennep

In 2016 werden in Zeeland-West-Brabant 673 hennepkwekerijen geruimd. In 2015 waren dat er 624. Totaal werden 103.432 planten en 130.220 stekken geruimd. Daarmee is het aantal geruimde stekken verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Dat is een rechtstreeks gevolg van de focus van de overheid. Het aanpakken van stekken is effectief, omdat dit het opzetten van nieuwe kwekerijen bemoeilijkt.
De politie besteedt ook veel aandacht aan hennepkwekerijen, omdat met deze vorm van criminaliteit veel geld wordt verdiend, dat terecht komt in de reguliere economie. Bij de verdachten is direct een bedrag ter waarde van € 3,9 miljoen aan crimineel vermogen ontnomen. Bovendien ontstaan niet zelden onacceptabele situaties, zoals brandgevaar. In het afgelopen jaar zijn diverse branden terug te voeren op hennepkwekerijen. In de hennepwereld is sprake van fors en veelal ernstig onderling geweld. Politiechef Hans Vissers: “Bij deze aanpak doen we steeds vaker en krachtiger een appel op inwoners om de politie te bellen als er sprake is of lijkt van criminele activiteiten. Wij willen graag samen met de samenleving ons actief en krachtig verzetten tegen ondermijnende criminaliteit. Iedereen heeft last van deze criminaliteit. Er wordt grof crimineel geld verdiend, wat buitengewoon oneerlijk is ten opzichte van nette hard werkende mensen en er wordt bovendien geen belasting over afgedragen. Als inwoners aarzelen om te bellen, omdat ze bang zijn dat hun naam wellicht bij de criminelen bekend wordt, dan vraagt de politie nadrukkelijk om Meld Misdaad Anoniem (0800 7000) te bellen. De anonimiteit van de burger wordt dan gegarandeerd en de politie kan toch met de informatie aan de slag. Uiteraard geldt de oproep aan burgers om goed op te letten, sneller te bellen en informatie te delen ook voor bedrijven en organisaties. Dit jaar is bijvoorbeeld gebleken hoe het autoverhuurbedrijf betrokken is bij de criminaliteit. Goedwillende ondernemers kunnen mee verantwoordelijkheid nemen hun branche schoon te houden. Samenleving en overheid moeten samen optrekken tegen deze vormen van misdaad.”

Woningbraken, overvallen en straatroven

De inzet op woninginbraken, overvallen en straatroof heeft afgelopen jaar wederom hoge prioriteit gehad en daarbij is waar mogelijk samengewerkt met burgers, gemeenten en Openbaar Ministerie. Het aantal buurtpreventieteams en WhatsApp-groepen blijft toenemen. De oplettendheid van de burger is een cruciale succesfactor. Bij het minste onraad moet de burger wat de politie betreft direct 112 bellen. De woninginbraken namen opnieuw spectaculair af. Van 5298 in 2015 naar 3663 in 2016, een daling van 31%. Bij ongeveer 30% van de woninginbraken bleef het bij een poging. Op papier werd 11% van de woninginbraken opgehelderd en dat is een van de hoogste scores in Nederland. In werkelijkheid loste de politie er veel meer op. Vaak daalt het aantal woninginbraken in een buurt direct fors na één aanhouding, terwijl de politie toch maar 1 of 2 inbraken kan bewijzen, want zwijgen blijkt een belangrijke kwaliteit van woninginbrekers te zijn. Uit de cijfers blijkt ook dat woningen die zijn voorzien van een Keurmerk Veilig Wonen niet of nauwelijks worden bezocht door inbrekers. De overvallen vertoonden afgelopen jaar een afname van 10%. In 2016 kwam de teller op 100 overvallen terwijl er in 2015 nog sprake was van 111. Ruim de helft van alle overvallen (58%) werd tot nu toe al opgelost en er lopen nog diverse onderzoeken wat ongetwijfeld nog tot meer opheldering zal leiden. Steeds vaker en sneller worden burgers via Burgernet geattendeerd op een overval. Diverse keren heeft dat geleid tot aanhouding op heterdaad van de verdachten. Het aantal straatroven is met een kwart gedaald, van 224 in 2015 naar 169 in 2016. Van de straatroven werd 34% opgelost. Wij zijn blij dat het aantal aanhoudingen is toegenomen terwijl het aantal aangiften is gedaald.

Overige geweldszaken en andere delicten
Geweldszaken

Het aantal geweldsdelicten (openlijke geweldpleging, bedreiging en mishandeling) daalde licht in 2016 naar 7327 (7471 in 2015). Het geweld in de horeca en rond evenementen lijkt geleidelijk iets af te nemen. Bij twee op de drie geweldsdelicten heeft de politie een verdachte aangehouden.

Overige delicten

Ook bij andere delictsoorten is sprake van een daling van het aantal aangiften. Inbraken in auto’s daalt licht naar 6447 (2015: 6567). Bedrijfsinbraken dalen met 15% van 2455 naar 2071. Het aantal brom- en fietsdiefstallen komt op 7587 en daalt met bijna 20%. Dat geldt ook voor de autodiefstallen, die met ruim 20% afnamen naar 641.

Daling aangiftes

Het totaal aantal aangiftes daalde met 8000 zaken (10%) en komt daarmee op 69779. Burgers doen daarbij in bijna de helft van alle zaken aangifte via internet. Politiechef Hans Vissers: “We boeken dus grote successen. Soms wordt gemeld dat de daling van de criminaliteit het gevolg is van verminderde aangiftebereidheid van burgers. Dat is echter onjuist. Recent onderzoek van het WODC toont aan dat de aangiftebereidheid op de klassieke criminaliteit stabiel is. Wel speelt zich steeds meer criminaliteit af in de digitale wereld en bekend is dat de aangiftebereidheid rondom die criminaliteit laag is.”

Verkeersongevallen

Minder goed gaat het met het aantal dodelijke slachtoffers bij verkeersongevallen. In 2016 waren er 74 dodelijke slachtoffers te betreuren en dat is een opvallende stijging ten opzichte van 2015, toen dat aantal 60 bedroeg. Opvallend daarbij is dat vaak (15 keer) overstekende fietsers of voetgangers werden aangereden. Ook het aantal slachtoffers ouder dan 65 jaar blijft hoog. Van de 19 ongevallen ging het 13 keer om fietsers. Het aantal eenzijdige aanrijdingen komt op 21. Dit komt omdat vaak met te hoge snelheid wordt gereden of omdat men met andere zaken bezig is achter het stuur, zoals berichten lezen op telefoons. Het aantal verkeersgewonden stabiliseert in 2016 met 2181 (2015:2173). Politiechef Vissers: “We zullen in 2017 onze verkeershandhaving intensiveren. Aandachtspunten daarbij zijn het gebruik van de telefoon tijdens het rijden, snelheid, rood licht en alcohol.”

2017

Hans Vissers kijkt vooruit naar 2017: “Een absolute speerpunt voor de overheid en dus ook voor de politie is het betrekken van burgers, bedrijven en organisaties bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Alleen zo kunnen we met elkaar de ondermijning echt terugdringen. Inwoners bedrijven en organisaties kunnen en mogen niet wegkijken. Ieder hoort zijn verantwoordelijkheid te nemen en de wil en de moed te hebben om zaken te melden die verdacht zijn. De overheid en ook de politie gaat meer investeren in het vergroten van de publiek-private samenwerking. Ruime mogelijkheden tot het delen van informatie tussen deze partijen is een voorwaarde voor succes en daar kan zeker nog winst geboekt worden. Tevens investeert de politie, net als vorig jaar, flink in vraagstukken rondom (contra)terrorisme en radicalisering. Ook het vluchtelingenvraagstuk blijft onze aandacht vragen. In het kader van ondermijning zullen woonwagenkampen, OMG’s en campings die verblijfplaatsen voor criminelen blijken te zijn de nodige aandacht van de politie en de overheid krijgen. Cybercrime en criminaliteit in een digitale omgeving vragen van de politie echt om forse investeringen en inspanningen. Ook in onze eenheid zetten we hier meer op in, onder andere door het team wat daarmee bezig is te versterken.”