College legt uitgewerkt voorstel campusprofiel Wijkevoort voor aan de raad

0
223
Wijkevoort
Foto; Yne Sweep, Focus op Reeshof

Het college wil Wijkevoort ontwikkelen als innovatiecampus met als profiel ‘digitalisering tastbaar en zichtbaar
maken’. Hiermee sluit de kennissector aan bij het industriële DNA van Tilburg. Een campus onderscheidt zich
van een regulier bedrijventerrein en werklandschap door een vergaande vorm van samenwerking tussen
bedrijven onderling en samenwerking met onderwijs- en onderzoekinstellingen op het gebied van innovatie en
duurzaam ondernemen. Deze partijen werken met elkaar samen in een gedeeld concept en vormen samen
een ecosysteem dat op de campus wordt gefaciliteerd. Er is een gezamenlijke opleidings- en
arbeidsmarktagenda en er zijn gedeelde faciliteiten. Aan het Wijckermeer is ruimte voor een gezamenlijk
campusgebouw dat gedeelde faciliteiten (fieldlabs) kan bieden aan de aanwezige bedrijven, onderwijs- en
kennisinstellingen.

Op Wijkevoort gaan de kennissector en de industriële sector samenwerken en wordt ruimte gemaakt voor een
diversiteit aan bedrijven, van groot tot klein, van startend tot volwassen. Bedrijven gaan hier gezamenlijk
innoveren, ondernemen en opleiden. Ze worden uitgedaagd en gefaciliteerd om productieprocessen waarbij
dingen worden gemaakt en geassembleerd te digitaliseren, circulair te maken en te verduurzamen. Zo ontstaat
een nieuwe economie met innovatieve producten en diensten die het economische profiel van Tilburg
versterkt. De industriële sector kan zich verder ontwikkelen, bedrijven groeien, mensen worden opgeleid en
vinden er een baan van de toekomst.

Op 15 november 2021 stelde de gemeenteraad van Tilburg het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort
2020 vast, inclusief het Exploitatieplan Wijkevoort en de ontwikkelleidraad. Onderdeel van deze besluitvorming
was de opdracht aan het college om het campusconcept verder uit te werken met het profiel ‘Smartvoort’
waarbij studenten en werknemers opgeleid worden voor de (digitale) banen van de toekomst. Ook de rol van
de gemeente wilde de raad verder uitgewerkt zien. In het afgelopen jaar zijn er gesprekken gevoerd met
ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en andere stakeholders om te verkennen of een
innovatiecampus de economie van Tilburg kan versterken en welk profiel als kansrijk wordt gezien. Het profiel
‘digitalisering tastbaar en zichtbaar maken’ is het resultaat hiervan.

Op 14 november a.s. bespreekt de gemeenteraad het voorstel en nemen ze hierover een besluit. Bij groen licht
wil het college het profiel in nauwe samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en andere stakeholders
verder uitwerken. Mocht de ontwikkelleidraad aangescherpt moeten worden door het campusprofiel , dan
volgt er uiterlijk komend voorjaar hierover een raadsvoorstel. Rond die tijd is er mogelijk ook al een uitspraak
van de Raad van State over het bestemmingsplan. In afwachting van die uitspraak ligt de fysieke ontwikkeling
van Wijkevoort stil.

U vindt het raadsvoorstel over het campusprofiel op www.tilburg.nl/wijkevoort.

U kunt het raadsdebat online live volgen via www.raadtilburg.nl. U bent ook welkom op de publieke tribune.
Op deze site van de raad vindt u ook het raadsvoorstel en de vergaderagenda met een indicatie van het
vergadertijdstip.

Aanjager
De ervaring leert dat voor een succesvolle realisatie van een campusontwikkeling centrale sturing en regie
nodig is om de voortgang en kwaliteit te borgen. De gemeente Tilburg ziet voor zichzelf een rol als aanjager om
samen met koplopers in het onderwijs- en ondernemersveld het campusprofiel verder uit te werken. Voor de
uitvoering wil de gemeente een campus-ontwikkelorganisatie (COO) oprichten. Deze organisatie stimuleert en
bewaakt de kwaliteit van de campus door te blijven sturen op het totaal, in plaats van losse individuele
belangen. De COO bepaalt welke investeringen en activiteiten worden ondernomen ten gunste van het
collectief. Bijvoorbeeld voor een gezamenlijk energiebedrijf, gedeelde technische faciliteiten, maar een
gezamenlijk campusgebouw of de realisatie en het beheer van een aangename groene inrichting van de
campus.

Erfpacht
Ook stelt het college de raad voor om de grond aan toekomstige bedrijven uit te geven in een
erfpachtconstructie. Hiermee wordt voldaan aan de opdracht van de raad om erfpacht als ondergrens te
nemen. Erfpacht is de enige wijze van gronduitgifte waarbij de gemeente op de lange termijn regie houdt op
wat er met deze gronden gebeurt. Toekomstige bedrijven kunnen daarbij hun eigen vastgoed ontwikkelen
binnen de vastgestelde kwaliteitskaders in de ontwikkelleidraad. Zij worden ‘eigenaar’ van de gebouwen op de
grond waarover zij erfpacht betalen. De COO wordt erfpachter van de gronden en geeft deze uit aan de
toekomstige bedrijven.

Sloop/renovatie
In een eerder stadium zijn er diverse panden in het gebied aangekocht, om de ontwikkeling van Wijkevoort
mogelijk te maken. Een aantal van de panden is in zeer slechte staat. Ondanks maatregelen als het afsluiten
van de panden, tijdelijke antikraak bewoning en het plaatsen van alarmkoffers zijn er toch onveilige situaties
ontstaan (inbraken en een illegaal drugslab). Om de omgeving leefbaar te houden en toekomstige incidenten te
voorkomen gaat de gemeente komend najaar diverse panden slopen. Het gaat hierbij om:
– Schoorweg 10 (sloop varkensstallen);
– Hultenseweg 5 (sloop woning);
– Hultenseweg 40 (sloop varkensstallen);
– Hultenseweg 35 (renovatie dak woning).
Bij de sloop wordt rekening gehouden met beschermde diersoorten.

Meer informatie?
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Jolanda van Rooy van de gemeente Tilburg.
Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-29681180 of via jolanda.van.rooy@tilburg.nl.