VVD vragen over asielbeleid gemeente

0
40

Het college gaat voortvarend aan de slag met de opvang van asielzoekers. Ringbaan Noord, Fatima, Belastingkantoor; als het college alle initiatieven vanuit de stad zelf net zo voortvarend op pakte als dat ze het doen voor opvang asielzoekers, zou Tilburg voorop lopen in de vaart der volkeren. Helaas zien we deze voortvarendheid niet op de dossiers die belangrijk zijn voor Tilburg en de Tilburgers.

De aanpak zoals het college die hanteert bij de opvang van asielzoekers en de manier waarop ze daarbij de eigen Tilburgers voor het blok zetten, noopt ons tot het stellen van vragen.

Net als bij Fatima en de Ringbaan Noord, laat het college elke vorm van serieus overleg met bewoners achterwege. Ze ontvangen een bewonersbrief met daarin een voldongen feit en ze kunnen (tijdens kantooruren) bellen naar de gemeente voor vragen.

Acht u dit een goede manier van omgaan met en betrekken van uw eigen bewoners bij besluitvorming?

Het college loopt voor de troepen uit waar het gaat om de realisatie van opvang. Wat dit betekent voor het draagvlak onder de Tilburgers, lijkt het college niet interessant te vinden.

Waarom wilt u voorop lopen als het gaat om het opvangen van asielzoekers? Hierbij rekening houdend met het feit dan andere gemeenten, ook in onze regio, veel minder tot niets doen.
Wat betekent dit in uw ogen voor het draagvlak onder Tilburgers voor een dergelijke omvang van de opvang? Als u denkt dat daar draagvlak voor is, waar baseert u zich dan op?
Gaat u vanaf nu ook initiatieven vanuit de stad en de dorpen op eenzelfde voortvarende manier tot stand laten komen? Kunt u ons informeren over de wijze waarop u dat in de gemeentelijke organisatie gaat realiseren?

We kregen vrijdag al te horen dat mensen die aan het werken waren in het belastingkantoor direct de biezen moesten pakken en het kantoor moesten verlaten. Pas in het weekend ging u bewoners informeren.

Waarom bent u eerst begonnen met realisatie van de opvang in het belastingkantoor en heeft u pas later de bewoners geïnformeerd? Zeker gelet op het feit dat u natuurlijk al langer met COA in overleg bent over de opvang op die plek.

Tegelijkertijd doet u er alles aan om te voorkomen dat bewoners in Fatima zich serieus betrokken voelen bij de opvang daar. Ze hadden het eenvoudige verzoek of het overleg voorgezeten zou kunnen worden door een onafhankelijke voorzitter. Dat verzoek heeft u beantwoord met de bekende bureaucratisch kluit waarmee ze in het riet zijn gestuurd.

Waarom zegt u niet toe dat het overleg met de bewoners wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter? Het bestuursakkoord met het COA biedt daartoe de mogelijkheid en het zou een mooi gebaar zijn richting de bewoners.

De SP-fractie gaf tijdens de raadsvergadering over de opvang in Fatima aan dat er sprake zou zijn van een ingroei van het aantal asielzoekers dat daar wordt opgevangen.

Is er daadwerkelijk sprake van een ingroei-model? Komen er eerst een aanzienlijk kleiner aantal asielzoekers te wonen waarna, na een bepaalde tijd en na overleg met bewoners, meer asielzoekers worden opgevangen?
Hoeveel asielzoekers zijn nu opgevangen in Fatima en kunt u aangeven hoe deze groep is samengesteld?
U geeft aan dat u vooral zo snel handelt vanwege de crisissituatie in Syrië. Er worden dus geen andere asielzoekers in Fatima of in het Belastingkantoor opgevangen? Alle asielzoekers die daar zijn en worden opgevangen komen uit Syrië?

Het voorkomen van overlast en het zorgen voor veiligheid is van cruciaal belang. Als je kijkt naar vechtpartijen in andere centra en het feit dat er een mogelijke IS-strijder tussen de asielzoekers kan zitten, geeft aan dat veiligheid niet vanzelf is geborgd.

Hoeveel beveiligers zijn er per dagdeel aanwezig bij de opvang in Fatima en het Belastingkantoor?
Overlegt u met de bewoners of dit aantal voldoende is en zorgt u er voor dat dat aantal desgevraagd wordt aangepast?
Zijn de asielzoekers die worden opgevangen in Fatima en het Belastingkantoor gescreend? Kunt u garanderen dat daar geen IS-gangers of andere extremisten tussen zitten?
Als dat niet het geval is, gaat u met COA in overleg om er voor te zorgen dat dat alsnog gebeurt?

Tegelijkertijd loopt op dit moment het stadsgesprek over de vestiging van maatschappelijk gevoelige voorzieningen. Mensen moeten worden betrokken bij dit proces. Tegelijkertijd drukt u bij Jan Wierhof, De Vest en nu ook bij Fatima en het Belastingkantoor gewoon uw zin door als het gaat om de vestiging van maatschappelijk gevoelige voorzieningen.

Heeft het stadsgesprek over maatschappelijk gevoelige voorzieningen nog zin aangezien u gewoon uw zin doordrukt? Zo ja, waarom wel?

Met vriendelijke groet,

namens de VVD-fractie

Roel Lauwerier