Ontwerpbestemmingsplan, MER, ontwerpexploitatieplan en ontwikkelleidraad Werklandschap Wijkevoort

0
132
Wijkevoort
Foto; Yne Sweep, Focus op Reeshof

Zienswijzen indienen van maandag 5 april tot en met maandag 17 mei 2021
Op 5 februari 2018 heeft de gemeenteraad het Masterplan Wijkevoort vastgesteld als richtinggevende basis voor de ontwikkeling van het Werklandschap Wijkevoort.
Op 21 september 2020 heeft de raad de nota ‘Toekomstbestendige werklocaties 2020 – 2025’ vastgesteld en onder andere besloten om prioriteit toe te kennen aan de ontwikkeling van Wijkevoort tot innovatief modern industrieel en logistiek werklandschap.
Dit past niet in het huidige bestemmingsplan. Daarom is er een procedure gestart voor herziening van het bestemmingsplan. Als onderdeel van deze procedure, mag iedereen zienswijzen (reacties) indienen op het ontwerpbestemmingsplan.

Beschrijving plan
Het plangebied ligt aan de zuidwestkant van Tilburg en wordt globaal begrensd door de rijksweg A58 aan de zuidzijde, de Burgemeester Letschertweg (N260) aan de westzijde en de waterloop de Hultense Leij en Hultenseweg aan de noordzijde, de Hultenseweg en de oostelijke grens van het Wijkermeer aan de oostzijde, aangevuld met het bouwvlak van Prinsenhoef 2, de Hultense Leij, en 2 percelen nabij de Gilzerbaan.
Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 37,3 ha netto bedrijven terrein mogelijk met daarnaast de aanleg van een groenblauw raamwerk en de aanleg van ecologische verbindingszones. Bij het bestemmingsplan wordt ook een exploitatieplan vastgesteld.
Een exploitatieplan geeft de gemeente mogelijkheden om kosten te verhalen op de eigenaren van de gronden binnen het exploitatiegebied die op basis van het bestemmingsplan in exploitatie kunnen worden genomen. Het exploitatieplan geeft ook inzicht in de planning en fasering van het plan en in de voorgenomen werken en werkzaam- heden, waaronder de inrichting van het openbaar gebied (bouw- en woonrijp maken). Het exploitatieplan geeft ook regels en eisen
hiervoor. Voor dit plan is een Milieueffectenrapport opgesteld.

Informatie direct omwonenden

Er heeft in 2020 een uitgebreide omgevingsdialoog plaatsgevonden met 3 plenaire bijeenkomsten en 3 themagerichte bijeenkomsten. Daarnaast is op een aantal deelonderwerpen advies gevraagd aan het planteam dat bestaat uit omwonenden, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de uilenwerkgroep. De adviezen
van het planteam en het besluit van het college hierover zijn als bijlagen bij de plannen gevoegd.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is van maandag 5 april tot en met maandag 17 mei 2021 te bekijken via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen of in de Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181 (hoek Gasthuisring). Zonder afspraak kunt u in de Stadswinkel terecht op maandag, woensdag en vrijdag van 8 tot 18 uur en op dinsdag en donderdag van 8 tot 20 uur. Als u een toelichting wilt, dan kunt u een afspraak maken. Een afspraak maakt u
via www.tilburg.nl of door te bellen naar 14 013 (lokaal tarief).
Tijdens de genoemde periode kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de raad van de gemeente Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van ´Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort 2020′.

Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 013 542 82 61. Zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen.
Zienswijzen Milieueffectrapport

Voor het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort 2020 is een milieueffectrapport opgesteld. Ook daarmee heeft het college in principe ingestemd. Het milieueffectrapport ligt eveneens gedurende bovengenoemde termijn ter inzage. Zienswijzen kunnen worden ingediend door eenieder. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van
“Zienswijze MER Wijkevoort”. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, kan een afspraak worden gemaakt met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013-542 8261. Ook is het mogelijk om via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen een zienswijze in te dienen.

Zienswijzen ontwerpexploitatieplan
Belanghebbenden kunnen, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk dan wel mondeling hun zienswijzen over het ontwerpexploitatieplan kenbaar maken bij de gemeenteraad. De raad zal bij vaststelling van het exploitatieplan tevens een besluit nemen op de ingebrachte zienswijzen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de Gemeenteraad, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpexploitatieplan Wijkevoort”. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak
maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013-5428448. Ook is het mogelijk om via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen uw zienswijze in te dienen.

Inspraak Ontwikkelleidraad

Belanghebbenden kunnen, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk hun inspraakreactie geven op de ontwikkelleidraad. Deze inspraakreactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, afdeling Ruimte, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van ‘Inspraakreactie ontwikkelleidraad Wijkevoort’.
Het college legt het beeldkwaliteitsplan aan de raad voor om het vast te laten stellen.

Vervolg procedure
Als de bovengenoemde periode voor zienswijzen voorbij is, neemt de raad een beslissing over het bestemmingsplan, het exploitatieplan en de ontwikkelleidraad. Binnengekomen zienswijzen worden hierin meegenomen. Hebt u een zienswijze ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het besluit van de raad.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u uiteraard bellen met de gemeente.
• Voor vragen over de procedure belt u planologisch juridisch beleidsmedewerker Leon van
Grinsven; 013 5428261 (ma, wo en do) of email leon.van.grinsven@tilburg.nl
• Voor andere vragen kunt u contact opnemen met projectleider Huub van der Zwaluw;
06-25768261 (ma, di, wo en do) of via mail huub.van.der.zwaluw@tilburg.nl

===============================================

Dit Reeshof-nieuws is mogelijk gemaakt door:

Autobedrijf                                     Strijbosch

Basisschool                                     De Drie Musketiers (Hulten)
Brandstofstation                              Shell Dalem*
Buitenschoolse Kinderopvang           Kinderstad*
Vrijmoet*

Sterre Kinderopvang*
Café                                               Café Dongewijk*
Catering                                         A&C hapjes de luxe

Chinees afhaalrestaurant:                Welkom
Energieadvies                                  CDER*

Installatie bedrijf                             Installatiebedrijf Reeshof *

Kunstgebitten                                 Tandprotheticus Wieggers *
Makelaar                                        OMM Makelaars*
Simak Makelaar

ouderenvereniging                          KBO Reeshof*
Print inkt                                        Cartridge Europe
Pedicure                                         Oasis*

Senioren Vereniging                        KBO Reeshof *

Schoonheidssalon                           Schoonheidssalon en pedicure Meti *
Sociaal                                          GiveLocal
Uitvaartbegeleiding                         Els Alessie*
Print & Mail                                    KOPAK
Vakgarage                                      Vakgarage Tilburg
Zonnepanelen                                 Mica Zon
Zwangerschapsfit                            Zwangerfit Tilburg *

* = In Reeshof gevestigd